Demon colorful head

 

Demon. When I started working on this sculpture, I was convinced that I would make a zombie. As I worked, I realized that the character I was creating had to be more demonic than hideous, which is why I ended up creating a villain with horns as a result. Of course, everyone will probably see something different in it, but basically when creating this creature, I thought about the dark form of an indestructible demon, and not about a sickly zombie corpse.

 

Idea

Often when I start designing a character, I don't know what I'm going to do at the beginning. I have a faint notion I’ll design this or that. Only in the course of the creative process, as the work progresses, do my thoughts solidify and organization occurs. It was the same with my demon. I started building a zombie character. At the beginning it was enough for me, but looking for something individual in it, I came to the conclusion that it bored me. As I sought the shape and personality of the character, after a short while, I realized that the zombie theme was not enough for me and started working on something else. By adding various elements and closely observing the body of the character I was building, I decided that I would create a horned demon. What distinguished it, however, were not the horns, but the numerous amount of scars on its skin in the form of various crosses. Like a burned-out birthmark. Scars create a unique mosaic on the scalp. Demon and faith symbols. Faith in what or whom?

 

Carving material

While at the beginning I wasn't sure of the creature I was going to carve, I was aware from the very beginning that I would want to carve it very precisely, with great detail, though. Therefore, to create this dark character of the Demon, I used a clay polymer, which gives the possibility to generate ultra detail in a small form. The head of this creature is only a few centimeters in size. Of course, it is not a miniature sculpture, but it required a lot of attention from me. I cast most of my slaughter in gray and flesh-colored resin. Therefore, the material in which I make the prototype is either skin-colored or gray. Then I know from the very beginning what the final sculpture will look like. I carved the demon in Super Sculpey, the color of the skin. I like to create in this material because it is very plastic and graceful, and the possibility of hardening it at every stage gives great design possibilities. The gray Super Sculpey is a bit too tough for me. Sometimes these two colors can be mixed to obtain an intermediate plastic mass.

 

Tools

The demon's head is a small sculpture which I used handmade tools to create. With such small sculptures, I mostly use either dental tools or hand-made wire or guitar string tools. I used a ball tool and brushes of various sizes to give the surface a texture of skin. I did not use any thinner such as white spirit or lighter fluid. First, this type of chemistry is harmful, and secondly, it destroys the ultra-detail I wanted.

 

Silicone mold

I made the form of this dark demon from condensation silicone. There are many companies on the market offering various forms of silicone. I used RTV3325 silicone to prepare the demon's silicone mold. Shore hardness 25. Hardener 6 hours. I do not recommend a hardener with a shorter silicone setting time, because then the mold life is shortened. When molding, I had to remember about the most protruding parts of the sculpture and to make venting channels so that the resin casting would not taint the air later on. I led such channels / tubes from the ears to the base and from the corners to the base of the sculpture.

 

Resin casting

When designing this demon, I knew that I would create a gray and flesh-colored version of it, but I did not know then that I would create a multi-colored version of it. I wanted him to look flayed, rather scary and ghastly.

As I mentioned, the creative process is ongoing and I had to be prepared for something new at any time. It was the same with this demon. At one point, I wanted to see him in a multi-colored version. I used polyurethane resin and appropriate pigments to cast it. I worked up small amounts of resin in various colors and poured it into the mold in the correct order, spreading it over the surface to obtain the desired effect. I used a variety of colors from flesh through black, brown and purple. The last layer was a solid maroon filling layer. Each color was applied layer by layer which took a long time, but the effect is hopefully worth it.

 

Collectible sculpture

When I finished working on the sculpture, I decided that I would make a color version of this demon in a limited edition of 200 pieces. Each of them were created by me, in my sculpture studio, and signed by me. It is not an industrial production, but only a small, unique, limited author's edition, made in the Tomek Radziewicz Art studio. By buying it, you support my creativity and allow me to develop further, creating new sculptures for you and other dark fantasy fans.

 

It can be a great gift or another unique sculpture in your collection.

 

 

 

Demon colorful / PL

Demon. Kiedy zaczynałem pracę nad tą rzeźba byłem przekonany, że zrobię zombie. W miarę pracy zdałem sobie sprawę, że postać, którą tworzę musi być bardziej demoniczna niż ohydna, dlatego też w rezultacie stworzyłem czarny charakter z rogami. Oczywiście każdy zapewne zobaczy w nim po części coś innego, ale zasadniczo tworząc tą kreaturę pomyślałem o mrocznej postaci niezniszczalnego demona, a nie o cherlawym truchle zombie.  

 

Pomysł

Często przystępując do projektowania postaci nie wiem na początku co zrobię. Mam jakieś mgliste założenia, że zaprojektuję to czy tamto. Dopiero w trakcie procesu twórczego, w miarę posuwania się pracy, idea konceptu krystalizuje się, porządkuje. Podobnie było z moim demonem. Wyszedłem od budowania charakteru zombie. Na początku to mi wystarczało, ale szukając w nim czegoś indywidualnego doszedłem do wniosku, że mnie nudzi. Szukając bryły i charakteru postaci po krótkim czasie zrozumiałem, że motyw zombie mi nie wystarczy i zacząłem pracować nad czymś innym. Dodając różne elementy i obserwując, jaki charakter buduję bryłą uznałem, że stworzę demona z rogami. To co go wyróżnia, to jednak nie rogi, ale liczne blizny na skórze w formie różnych krzyży. Jak wypalone znamiona. Blizny tworzą na skórze głowy wyjątkową mozaikę. Demon i symbole wiary. Wiary w co lub kogo?

 

Rzeźba materiał

O ile  na początku nie byłem pewien kogo ostatecznie wyrzeźbię, to od samego początku wiedziałem, ze będę chciał go wyrzeźbić bardzo precyzyjnie, z dużym detalem. Dlatego też do stworzenia tej mrocznej postaci Demona użyłem polimer clay, który daje możliwość wypracowania ultra detalu w małej formie. Głowa tej kreatury ma zaledwie kilka centymetrów. Oczywiście nie jest to miniaturowa rzeźba, niemniej wymagała ode mnie dużej uwagi. Większość moich rzeź odlewam w szarej i cielistej żywicy. Dlatego też materiał, w jakim robię prototyp, jest albo w kolorze skóry albo szary. Wtedy od początku wiem, jak finalnie rzeźba będzie wyglądać. Demona rzeźbiłem w Super Sculpey, w kolorze skóry. Lubię tworzyć w tym materiale, gdyż jest bardzo plastyczny i wdzięczny, a możliwość utwardzania go na każdym etapie daje duże możliwości projektowe. Szary Super Sculpey jest trochę dla mnie za twardy. Czasami można mieszać te dwa kolory, uzyskując masę o pośredniej  plastyczności. 

 

Narzędzia

Głowa demona to niewielka rzeźba, do której stworzenia użyłem własnoręcznie wykonanych narzędzi. Przy tak małych rzeźbach najczęściej używam albo narzędzi dentystycznych albo własnoręcznie wykonanych narzędzi z drutu lub struny gitarowej. Do nadania powierzchni tekstury skóry zastosowałem narzędzie z kulką i pędzelki różnej wielkości. Nie stosowałem żadnego rozcieńczalnika typu benzyna lakowa czy benzyna do zapalniczek. Tego typu chemia jest po pierwsze szkodliwa, po drugie niszczy ultra detal, na którym mi zależało.

 

Forma silikonowa

Formę tego mrocznego demona wykonałem z silikonu kondensacyjnego. Na rynku działa wiele firm oferujących różne silikony. Ja do przygotowania formy silikonowej demona użyłem silikonu RTV3325. Twardość shore’a 25. Utwardzacz 6 h. Nie polecam utwardzacza o krótszym czasie wiązania sylikonu, gdyż wówczas skraca się żywotność formy. Przy formowaniu musiałem pamiętać o najbardziej wystających elementach rzeźby i zrobieniu kanałów odpowietrzających po to, by potem nie zapowietrzał się odlew żywiczny. Takie kanały/ rurki poprowadziłem od uszu do podstawy i od rogów do podstawy rzeźby. 

 

Odlew z żywicy

Projektując tego demona wiedziałem, że wykonam jego szarą i cielistą wersję kolorystyczną, ale nie wiedziałem jeszcze wtedy, że stworzę wielokolorową jego wersję. Chciałem, żeby wyglądał jakby był obdarty ze skóry, naprawdę straszny i ohydny.

Tak jak wspomniałem, proces twórczy trwa cały czas i w każdym momencie trzeba być przygotowanym na coś nowego. Tak było też, z tym demonem. W pewnym momencie zapragnąłem zobaczyć go w wersji różnokolorowej. Do odlania go użyłem żywicy poliuretanowej i odpowiednich pigmentów. Rozrabiałem niewielkie ilości żywicy w rożnych kolorach i we właściwej kolejności wlewałem ją do formy, rozprowadzając ją po powierzchni tak, aby uzyskać pożądany efekt. Użyłem najróżniejszych kolorów od cielistego poprzez czerń, brąz czy fiolet. Ostatnią warstwą była warstwa wypełniająca o jednolitym bordowym kolorze. Każdy kolor kładziony był warstwa po warstwie, co zajmowało dużo czasu, ale i efekt, mam nadzieję, jest tego wart.

 

Rzeźba kolekcjonerska

Kiedy skończyłem pracę nad rzeźbą uznałem, że wersję kolorystyczną tego demona wykonam w limitowanej edycji 200 sztuk. Każda z nich jest od początku do końca wykonana przeze mnie, w moim studio rzeźby, i przeze mnie sygnowana. Nie jest to przemysłowa produkcja, a tylko mała unikatowa, limitowana autorska edycja, wykonana w studio Tomek Radziewicz Art. Kupując ją, wspierasz moją twórczość i pozwalasz mi dalej się rozwijać, tworząc nowe rzeźby dla ciebie i innych fanów dark fantasy.  

 

Może być świetnym prezentem lub kolejną wyjątkową rzeźbą w twojej kolekcji.